شيوع استرپتوکوکوس پنوموني

 

 شيوع استرپتوکوکوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتاراليس در بافت آدنوئيد کودکان مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد

 

زمينه و هدف: عفونت مزمن بافت آدنوئيد يکي از دلايل هيپرتروفي آن است و مي تواند به عنوان مخزن باکتري هاي پاتوژن عمل کند. هدف اين مطالعه بررسي شيوع استرپتوکوکوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتاراليس در بافت آدنوئيد کودکان مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد بود. 

روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، بعد از نمونه گيري از 113 کودک مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد در شرايط بيهوشي اتاق عمل، نمونه بافت آدنوئيد در شرايط استريل به آزمايشگاه ميکروب شناسي ارسال شد و بر روي نمونه ها جهت شناسايي باکتري ها، کشت و روش مولکولي واکنش زنجيره اي پلي مراز انجام شد. 

يافته ها: با روش کشت، استرپتوکوکوس پنومونيه با بيشترين فراواني (33.6 درصد) جداسازي و بعد از آن به ترتيب هموفيلوس آنفلوانزا (29.2 درصد) و موراکسلا کاتاراليس (9.7 درصد) شناسايي شد. با روش مولکولي، استرپتوکوکوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتاراليس به ترتيب در 31 درصد، 29.2 درصد و 9.7 درصد موارد شناسايي گرديدند.

نتيجه گيري: باکتري هاي استرپتوکوکوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتاراليس با فراواني متفاوتي از آدنوئيد بيماران مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد جداسازي مي شوند.

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

 

 


زمان انتشار: 1393/03/11 (6 سال قبل)
تعداد بازدید: ۳۵۲۴