سينوزيت قارچي پارانازال در بيماران بدون نقص ايمني

 

 سينوزيت قارچي پارانازال در بيماران بدون نقص ايمني در تهران (86-1385)

زمينه و هدف: وقوع عفونت هاي قارچي به خصوص سينوزيت قارچي در ايران رو به افزايش است و تعيين عوامل مسبب آن در زمينه كنترل و درمان ضروري مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين شيوع سينوزيت قارچي پارانازال در بيماران بدون نقص ايمني مراجعه کننده به بيمارستان هاي امير اعلم و امام خميني (ره) تهران انجام شد.

روش بررسي: اين مطالعه توصيفي مقطعي روي 108 بيمار مبتلا به سينوزيت مزمن (73 مرد، 35 زن) با محدوده سني 68-9 سال و ميانگين سني 7.1±29.6 سال مراجعه کننده به بيمارستان هاي اميراعلم و امام خميني (ره) تهران از فروردين 1385 تا فروردين 1386 انجام شد. تاييد وجود سينوزيت در اين بيماران با تصاوير راديولوژي به اثبات رسيد. به منظور آگاهي بيشتر از وضعيت بيماران پرسشنامه اي شامل اطلاعات جنس، شغل، وجود بيماري هاي زمينه اي همچون ديابت و مصرف يا عدم مصرف داروهاي سركوبگر ايمني پرگرديد. نمونه گيري با روش شستشوي سينوس و بيوپسي به دو طريق عمل فنستراسيون و عمل كالدول لوك انجام گرفت. نمونه ها در محيط هاي سابورودكستروزآگار، سابورودكستروز آگار+كلرآمفنيكل و بلاد آگار کشت و در دماي 30 و 37 درجه سانتي گراد نگهداري شدند. همچنين آزمايش مستقيم ،گسترش نازک و لام فيکساتيو براي بررسي هيستولوژي به عمل آمد و براي تاييد كلوني ها كشت روي لام انجام شد.

يافته ها: سينوزيت قارچي در 8 بيمار (7.4 درصد) گزارش شد که بر اساس نوع قارچ 6 مورد آلترناريا، 1 مورد پسيلومايسس و 1 مورد آسپرژيلوس فلاووس بود. برحسب گروه سني بيشترين سينوزيت قارچي (5 مورد) در محدوده 39-30 سال مشاهده گرديد.

نتيجه گيري: با توجه به شيوع 7.4 درصدي سينوزيت قارچي و جداشدن قارچ پسيلومايسس که در نوع خود کم نظير است؛ انجام مطالعات بيشتر و تکميلي توصيه مي گردد.

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.زمان انتشار: 1393/03/17 (6 سال قبل)
تعداد بازدید: ۳۲۲۲