اختلالات خواب و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

اختلالات خواب و عوامل مؤثر بر آن در پرستاران

چکيده مقدمه : ريسک فاکتور های بسياری در شغل پرستاری برای ابتلا به اختلالات خواب وجود دارد. اختلال خواب در پرستاران از دو جنبه مهم است: تأثير اختلال خواب روی ايمنی و سلامت بيمار و پرستار و تأثير ريسک فاکتورهای شغل پرستاری روی ابتلا به اختلال خواب و عوارض آن. روش بررسی: ما برای سنجش بی خوابی از پرسشنامه Impairment Index Sleep، برای سنجش خواب آلودگی مفرط روزانه از پرسشنامهEpworth sleepiness scale و برای سنجش سندرم وقفه تنفسی حين خواب از روش Martinez استفاده کرده و اختلال خواب را با وجود insomnia ياHypersomnolaence تعريف کرديم. اين مطالعه روی 190 نفر از پرستاران غير طرحی بخشهای درمانی بيمارستان امام خمينی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. يافته‌ها: شيوع اختلال خواب، بی خوابی، خواب آلودگی مفرط طی روز، سندرم وقفه تنفس حين خواب ونارکولپسی 8/83%، 5/81%، 1/33%،1/12% و 7/3% بدست آمد. با وجود معنی دار بودن در t-test ، در مدل چند متغيره شيفت کاری فقط روی شيوع اختلال خواب مؤثر بود. نتيجه‌گيری: در اين مطالعه شيوع انواع مهم اختلالات خواب با استفاده از روشهای استاندارد در پرستاران تعيين شد. برای درک علت عدم تأثير بسياری از عوامل خطر ذکر شده در منابع معتبر، روی اختلال خواب در پرستاران ايرانی، توصيه می شود يک مطالعه برای مقايسه نوع فعاليت کاری و تعريف شغلی پرستاران در ايران و جوامع غربی انجام شود. 

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

زمان انتشار: 1393/03/18 (6 سال قبل)
تعداد بازدید: ۳۶۸۴