خصوصيات دموگرافيك و ريسك فاكتورها در 320 مورد كانسر تيروئيد

خصوصيات دموگرافيك و ريسك فاكتورها در 320 مورد كانسر تيروئيد

 

زمينه و هدف: كانسر تيروئيد يك بدخيمي نادراست و كمتر از 1% نئوپلاسم هاي بدخيم انسان را شامل مي شود هدف از اين مطالعه بررسي خصوصيات دموگرافيك و ريسك فاكتورها در مبتلايان به بدخيمي تيروئيد در انستيتو كانسر و بيمارستان امام طي سال هاي 81-71 بود.

روش بررسي: براساس يك مطالعه توصيفي گذشته نگر پرونده 20 بيمار طي سال هاي 81-71 با تشخيص قطعي بدخيمي تيروئيد توسط پاتولوژي در انستيتو كانسر و بيمارستان امام خميني بستري شدند، مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات بيمار از قبيل: سن، جنس، محل آناتوميک، نوع هستوپاتولوژي، سابقه رادياسيون، سابقه خانوادگي و وجود ندول از پرونده آنان جمع آوري گرديد.

يافته ها: از مجموع 320 بيمار مبتلا به بدخيمي تيروئيد 68.1% كانسر پاپيلاري، 10.9% كانسر فوليكولار، 10.6% كانسر آناپلاستيك و 9.06% كانسر مدولاري و 1.2% مبتلا به لنفوما بودند.ميانگين سني بيماران 50.2±15.6 سال )محدوده سني (12-98 بود. 60.6% بيماران مونث و 39.4% مذكر بودند. 22.8% بيماران سابقه ندول و 5% بيماران سابقه رادياسيون داشتند. از نظر محل آناتوميكي 57.5% موارد در سمت راست و 38.1% در سمت چپ و 4.4% در ايسموس بود. هيچكدام از بيماران سابقه فاميلي مثبت نداشتند.

نتيجه گيري: بدخيمي تيروئيد در دهه پنجم زندگي و در جنس مونث شايع تر است در اين رده سني بايد به علايم هشدار دهنده اين بدخيمي نظير توده قدامي گردني، ندول تيروئيد و گرفتگي صدا بيشتر توجه شود.

برای ادامه مطلب اینجا را کلیک نمایید.

زمان انتشار: 1393/03/23 (5 سال قبل)
تعداد بازدید: ۳۱۳۶