ليزر در جراحي‌ پلاستيك بيني

درجراحي‌هاي پلاستيك بيني سه عامل تجربه، دانش و هنر يك جراح باعث نتيجه ‌مطلوب جراحي می‌شود و ليزر تنها به ‌عنوان يك ابزار جراحي در جراحي‌هاي پلاستيك بيني نقش دارد. امروزه ليزر به ‌عنوان نوعي ابزار در جراحي‌هاي مختلف مورد استفاده قرارمي‌گيرد كه در عمل جراحي پلاستيك بيني براي رفع مشكلات داخل بيني كاربرد دارد نه در بخش زيبايي يا پلاستيك بيني . تجربه، دانش و هنر جراح در نتيجه عمل مهم است و ابزار كار در مرتبه بعدي نتيجه يك عمل برآورد ميشود . برخي از مشكلات درون بيني مثل توربينو‌پلاستي با ليزر كه جهت كوچك كردن شاخك‌هاي بزرگ‌شده بيني مورد استفاده قرار مي‌گيرد كاربرد دارد و با ليزر مي‌توان اين حجم از شاخك‌هاي داخل بيني را كاهش داد. گفتنی است امروزه روش‌هاي ديگری از جمله ‌استفاده از امواج راديويي ‌براي اجراي اين اعمال و كاهش شاخك‌ها به‌كار گرفته مي‌شود كه نتايج بسيار مثبتي نيز در پي دارد.
هر روش و فناوري بايد در جاي خود استفاده شود، از اين ‌رو استفاده از ليزر و امواج راديويي (راديوفركانسي ) در جراحي‌هاي عملكردي و مواردي كه براي اعمال تنفسي است، مناسب خواهد بود.
زمان انتشار: (10 سال قبل)
*