ده فرمان حیاتی

ده فرمان حیاتی
1- غصه مخور، زیرا غصه خوردن بیهوده ترین عمل انسانی است.
2- ترسو مباش، چون اغلب آن چیزهایی که ما از آن می ترسیم هرگز اتفاق نمی افتد.
3- خود را میازار، زیرا از پلی نمی گذری مگر به آن برسی.
4- از پیش نیامده ها نترس، چون در آن واحد قدرت پیشگیری یک پیشامد را داری.
5- مشکلات را با خود به رختخواب مبر، زیرا آنها همخوابه های بدی هستند.
6- گرفتاری های دیگران راقرض مگیر، زیرا آنها بهتر از تو می توانند گرفتاری هایشان را بر طرف کنند.
7- گذشته را زنده مکن، زیرا آنها خوب یا بد تمام شده , زندگی را بر آنچه که امروز برایت اتفاق می افتد بنا کن.
8- نعمتهای کوچک را کوچک مشمار، زیرا بسیاری از نعمتهای کوچک نعمتهای بزرگی هستند.
9- شنونده خوبی باش، چون تو فقط هنگامی عقایدی مخالف با عقیده ات را می شنوی که به آنها گوش کنی.
10- نگران ونا امید مباش، زیرا90درصد امراض در خود خوری و نگرانی تو ریشه دارند. با عملکرد مثبت با آنها مقابله کن.

زمان انتشار: (6 سال قبل)
*